Tarief


Gefinancieerde rechtshulp

Indien u voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt werk ik als volgt:

Ik vraag een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze onderzoekt of u aan de door de overheid gehanteerde normen voldoet. Door de Raad zal, als dat zo is, aan u een wettelijke eigen bijdrage worden opgelegd. De meerkosten boven deze eigen bijdrage worden door de overheid betaald. Denkt u er aan dat een verwijzing van het Juridisch Loket een korting op de eigen bijdrage kan bewerkstelligen. U kunt het Juridisch Loket bezoeken of bellen: 0900-8020.

Ter beoordeling van de aanvraag van uw toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand uw persoonsgegevens verifiëren bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Daarna zal de Raad uw financiële gegevens opvragen bij de belastingdienst.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van het inkomen en vermogen in het zogenaamde peiljaar. Dit peiljaar is het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag om een toevoeging wordt ingediend. In 2016 wordt dus als peiljaar 2014 gehanteerd.

Als sprake is van een terugval in uw inkomen en vermogen met tenminste 15% ten opzicht van het peiljaar, kunt u binnen zes weken na de beslissing op de aanvraag van uw toevoeging een verzoek om verlegging peiljaar indienen. Het hiervoor benodigde formulier ‘Peiljaarverlegging’ kunt u vinden op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Daar vindt u ook de laatste normen en kunt u zelf zien of u, gezien uw gezinsinkomen en vermogen, voor een toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage dan zal kunnen zijn.

Aan het einde van uw zaak vindt een resultaatsbeoordeling plaats door de Raad voor Rechtsbijstand. Als blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand oordeelt dat u op dat moment in staat wordt geacht zelf de kosten van rechtsbijstand te dragen, dan wordt de toevoeging ingetrokken. Dat kan er toe leiden dat u met terugwerkende kracht uw advocaat moet betalen.

Let op:
Voor de goede orde wijs ik u er op, dat een eventueel verstrekte toevoeging niet alle kosten voor het verlenen van rechtsbijstand dekt. U dient er rekening mee te houden dat de zogenaamde verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en aktes, en andere in het belang van de zaak gemaakte kosten apart door u moeten worden betaald. Ook een eventuele proceskostenveroordeling komt voor uw rekening.

Mocht u toch niet of niet meer in aanmerking komen voor een toevoeging of wordt uw toevoeging door de Raad ingetrokken, dan zullen de kosten van rechtsbijstand – met terugwerkende kracht – aan u op andere wijze worden doorberekend, ofwel op basis van het vooraf afgesproken uurtarief ofwel op basis van een vast tarief.

Vaste tariefafspraken

Casus advocatuur biedt u, naast een redelijk uurtarief, ook de mogelijkheid om vaste tariefafspraken te maken. Reeds in het eerste gesprek kunt u met mij bespreken of een vast tarief in uw geval tot de mogelijkheden behoort en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Ik werk in die gevallen met een voorschot. Dit voorschot wordt aan het eind van de zaak verrekend bij de einddeclaratie.

Indien wij er in gezamenlijk overleg voor kiezen niet op basis van een vast tarief te werken en ik het werk op basis van een uurtarief zal doen, zal ik eerst een voorschot in rekening brengen en vervolgens maandelijks declareren. Bij de einddeclaratie verreken ik dan het betaalde voorschot. Vanzelfsprekend zal ik iedere declaratie netjes onderbouwen met een urenspecificatie.

Komt u bij mij aan het eind van de maand (vanaf de 20e van de maand) dan zal na de voorschotdeclaratie de eerste declaratie pas aan het eind van de volgende maand volgen.
In het eerste gesprek met u zal ik u uiteraard volledig informeren.